Видове кредити и ролята им в нашия живот

инвестиционни кредити

Със стабилизирането на българската икономика голяма част от бизнеса и физическите потребители се обърнаха към кредитите като една възможност за инвестиция и подобряване на стандарта сина живот. У нас кредитите се делят на не малко видове и подвидове и това се дължи на факта, че са разнообразни и целите, за които се избира финансиране. В зависимост от срока, за който се кандидатства за кредит този финансов инструмент може да бъде краткосрочен, дългосрочен или средносрочен. Всеки срок е много важен за потребителя, тъй като той наистина е определящ за това каква ще бъде крайната цена на услугата.

Краткосрочните кредити са онзи вид, който се характеризира с минимални срокове за погасяване на задължението. Времето може да варира от 14 дни до 12 месеца в зависимост от това какъв е размера на сумата по кредита. Краткосрочните заеми могат да се разделят на още няколко под вида. Често този вид кредитиране може да намерите и като бързи кредити, които всъщност се предлагат от фирми, които имат кредитилиценз да предлагат такава финансова услуга. А бързите заеми са доста популярни поради това, че наистина доста ефективно разрешават всякакви финансови проблеми. Често за този тип пари на заем не се изисква обезпечение, което на практика прави получаването на парите сравнително лесно и без всякакви перипетии. А вариантите, които се предлагат като краткосрочни кредити са известни като бързи заеми без поръчител, пари на мига, онлайн заем срещу лична карта и много други. Обикновено супите,  които могат да се получат от кандидатите са от 50 до 3000 лева и освен като краткосрочни тези финансови операции са известни още и под наименованието микрокредити. Разбира се, някои от фирмите или банките предоставящи такива услуги могат да предложат и по-големи суми като това зависи от индивидуалните възможности на потребителя за погасяване.

Кредитите, които са средносрочни не се различават особено от тези, които описахме по-горе. Единствената разлика при тях е, че срока за погасяване е по-дълъг. Той варира от 1 до 5 години като сумите също не се отличават с висок размер и повечето банки и фирми отпускат парични средство в размер до 20 хиляди лева. Такива кредити често са обект на желание от страна на бизнеса, който прави различни инвестиции за разширяването на дейността. По отношение на физическите лица пък често такива средства биват разходвани за покупка на кола, ремонт на жилище или инвестиция в образованието на децата.

На трето място поставихме дългосрочните кредити. Това са продукти, които се използват за стартиране на бизнес, покупка на жилище или по-сериозна инвестиция. Срока за погасяване на тези заеми варира от 5 до 20 години и размера на сумата отново се определя на индивидуален принцип. За разлика от краткосрочните и средносрочните заеми тук задължително се изисква обезпечение. За заем към юридическите лица се представя като обезпечение дълготраен материален актив. Такива могат да бъдат сгради, машини или съоръжения, а също така и банкови сметки, които са собственост на компанията и през нея минават паричните ѝ потоци. По отношение на ипотечните заеми за физически лица задължително като обезщетение се приема имота, който е обект на получаване на кредита или друг, който е алтернативен. Действително потребителите и кредиторите създават една много благоприятна и гъвкава среда, която подпомага и предоставя на клиентите стабилност, лоялност и гаранция за ефективност от полученото финансиране. Договарянето и фиксирането но условията чрез подписване на двустранно споразумение също е регламентирано, което е една от гаранциите, чрез които се защитава интересите както на кредитора така и на кредитополучателя.

Както сами се убедихте за обикновения човек, който се нуждае от спешно финансиране най-правилния вариант се оказват бързите кредити. Причините за високия интерес към тези финансови услуги се дължат ай вече на това, че тук няма нужда от доказване на доходи, предоставяне на материални обезпечения или търсене на поръчител, който от своя страна да поеме отговорност при забава на вноски. Гъвкавостта на тези заеми предоставя на клиента възможност при забава да рефинансира, които на практика е действие, което предотвратява натрупване на наказателни лихви. За предсрочно изплащане на задължението също не де дължат такси и всъщност правата на клиентите са максимално защитени от гледна точка на това да не бъдат подведени или манипулирани с допълнително дължими плащания.

До тук отбелязахме основните заеми, които се предоставят на българския пазар съобразно сроковете. Същевременно с това отчетохме и предимствата на бързите кредити, които са една много добра алтернатива за справянето със спешни финансови проблеми. Сега ще направим и кратък анализ на кредитите в зависимост от тяхното предназначение. Основните видове заеми съобразно приложимостта им се делят на фирмени, инвестиционни, студентски, овърдрафт, ипотечни и други. Самите наименования на кредити показват за какви са основните им функции. За да стартирате бизнес се нуждаете от капитал. Дори да разполагате с част от средствата е нужно да имат още пари, с които да купите стока, машини, транспортни средства. Старта за един бизнес е много важен и от тук следва да се потърси финансова помощ, която да даде начален тласък на дейността ви. С течение на натрупания опит и успех идва и желанието за инвестиция. За заемида разширите своя бизнес се нуждаете от инвестиционен кредит, с който да подобрите компетентностите на своите служители, да закупите техника, която максимално ще подобри качеството на произвежданите от вас продукти и по този начин бизнеса ви ще бъде много по-конкурентен. Студентските заеми не са от най-популярните у нас, но пък в световен мащаб са едно много ефективно решение за младите хора, които имат нужда от финансова подкрепа за да придобият своята професионална квалификация. Това са заеми, които се отличават с ниски лихви, а при някои страни дори те се предлагат и без допълнително оскъпяване. Студентския кредит е подаден ръка, старт, който получавате в реалния живот, в който трябва да се справяте сами. Овърдрафт кредитите са много популярни сред българите, наети на трудов договор. Те са една много добра възможност, чрез която получавате сума към заплатата си и можете да я ползвате при необходимост. При погасяването в определен срок не дължите никакви лихви, а връщането на заема става директно от трудовото ви възнаграждение, което получавате по същата тази сметка.

Ролята на кредитите във всичките им форми е да предостави на потребителите шанс  за подобряване на техния начин на живот. Затова не бива да ги пренебрегвате като една наистина разумна и ефективна възможност.