Какво е полезен модел и как се регистрира?

полезен модел

Какво представляват полезните модели и кога се извършва регистриране на такъв? Сигурно сте попадали на такава терминология но не сте наясно каква е например разликата с издаването на патент за изобретение. Всъщност най лесно и кратко обяснение, което се отнася именно до дефинирането на този термин е, че експерти го определят като малко изобретение, което за разлика от патентите не изисква да се извършва експертиза и да се предоставят някакви сложни доказателства за автентичност. На практика като полезен модел се определят онези изобретения, които имат приложение в промишлеността и подпомагат процеса на изработка на дадено изделие. Тук https://ipconsulting.bg/services/polezen-model/ можете да получите по-подробна е детайлна информация относно спецификацията на процедурата по регистриране и защита.

Процедура по регистриране

За да не се налага няколко пъти да ви връщат неправилно попълнените документи в Патентното ведомство ви съветваме да наемете адвокат или консултантска фирма, която е наясно със спецификата на процеса по регистриране. Първото, което следва да знаете е, че полезния модел се регистрира имено в институцията, която е известна като Патентно ведомство на република България. Освен това има няколко важни неща, които следва да вземете под внимание що се отнася именно до спазването на процедурата. Това са:

 • Полезен модел може да регистрира всяко физическо или юридическо лице, което е с постоянно пребиваване в страната;
 • Самото заявление може да се подаде по пощата, онлайн или на място;
 • В заявлението, което се подава задължително се спазват реквизитите и насоките за попълване, включващи дата, адрес и имена на заявителя;
 • Описания на полезния модел;
 • Предоставяне на чертежи и други графики в случай, че такива са необходими и се изискват;
 • Реферат;
 • Документи за платени държавни такси;
 • Доказателства, че подаденото заявление е с приоритет;
 • Пълномощно, в случай, че заявката се подава от представител.

Понякога могат да възникнат редица казуси, което от своя страна предопределя необходимостта от наемането на компетентен адвокат.

Кои изобретения са обект на регистриране като полезен модел?

изобретение

За да сте напълно сигурни, че можете да се възползвате от всички онези фактори, които имат отношение към регистрирането на полезен модел то имайте предвид, че за такива се приемат:

 • Различни научни открития, включително теории и математически методи за изчисления, формули;
 • Планове, графики и други модули обект на интелектуална дейност;
 • Предоставяне на информация, която е полезна на определена индустрия и други.

Накратко  има причина в случай, че припознавате творението си като полезен модел да го регистрирате с оглед на извличане на икономическа изгода.

Много важно е получаването на информация, която е показателна за това, че няма основание за регистриране в следните случаи:

 • Когато става въпрос за химични съединения;
 • Използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
 • Решения, които нарушават добрите нрави;
 • Продукт, който съдържа биологичен материал;
 • Породи животни;
 • Сортове растения и други.

Консултацията с адвокат е от ключово значение за да можете да си подсигурите една по-балансирана и сигурна среда с оглед на подобряване условията за регистриране при спазване на конкретни процедури.

Услуги, прилагани при регистрацията на полезен модел

Определен това, което си струва да се вземе под внимание  яснотата по отношение на това, което получавате като услуга. Полезен модел може да бъде регистриран при прилагане на следното:

 • Предварително проучване;
 • Консултиране;
 • Процесуално представителство;
 • Проследяване на сроковете, които се отнасят до спазването на процедурата за регистрация и пререгистрация;
 • Прилагане на съответните правила за преследване на нарушителите;
 • Съдействие при изготвяне на договори за лицензиране, прехвърляне на права и други.

Накратко с използването на такива услуги си гарантирате законосъобразност и сигурност по отношение на спазването на процедурите по регистриране на полезен модел.