ГУРЦОВ ООД реализира проект за ефективно използване на производствените ресурси

„ГУРЦОВ“ ООД е водеща компания за производство на мебели за баня в България. От своето основаване през 2002 г. до днес, предприятието следва визията си за творчество, иновативност и надеждност. Съобразно своята философия „ГУРЦОВ“ ООД се стреми винаги да прилага на нови решения, техники и методи на производство, които да бъдат високоефективни с оглед на използваните ресурси и същевременно да допринасят за повишаване екологосъобразността на предприятието. Новите практики, системи и модели за производство винаги са били приоритет за ръководството на фирмата.

В последните 5 години производството на фирмата се увеличи с над 450%, като все по-голяма част от продукцията е за износ. Основната част от износа се осъществява в страни от ЕС, което е и доказателство за високото качество на продукцията на „ГУРЦОВ“ ООД. Успехът се дължи изцяло на дългосрочните инвестиции в оборудване и технологии за производство, чрез които се повишава общата конкурентоспособност на фирмата.

В контекста на своя стратегически план за развитие, „ГУРЦОВ“ ООД реализира проект BG16RFOP002-3.004-0028-C03 „Повишаване на ресурсната ефективност в Гурцов ООД чрез внедряване на пилотни за България технологии за боядисване на мебелни плоскости“, по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Проектът е изцяло насочен към повишаване на ресурсната ефективност в предприятието, чрез оптимизация на използваните суровини в процесите по грундиране, боядисване и лакиране на крайните продукти и намаляване отпадъците от производството чрез тяхното предотвратяване. От гледна точка на технологията на производство, дейностите по боядисване, грундиране и лакиране са определящите технологични процеси. Процеси, имащи пряко отражение върху крайния икономически резултат.

От ръководството на фирмата отбелязаха, че търсеният ефект е значително намаляване на използване основни суровини и спомагателни материали, влагани в производството, при запазване и повишаване качеството на крайната продукция. Тази оптимизация на използваните ресурси се постигна чрез процесна иновация,  пилотна за България, посредством внедряването на Термокамера с робот за боядисване и лакиране на мебелни детайли и Автоматична машина за грундиране, боядисване и лакиране на кантове.

В технически аспект, закупената и инсталирана в производствената база на предприятието Автоматична машина за грундиране, боядисване и лакиране на кантове, последно поколение от своя клас, притежава следните иновативни характеристики:

 • Система за автоматично почистване на кантове чрез дюзи със сгъстен въздух;
 • Вакуумна система за прецизно дозиране на количеството грунд, боя и лак, водеща до намаляване употребата на грунд, боя, лак и елиминиране на импрегнатор;
 • Липса на необходимост от катализатори, водеща до елиминиране употребата им;
 • Втвърдяване на покритието с UV лъчи;

 

По отношение на другия основен актив, закупен и внедрен в рамките на проекта – Термокамерата с робот за боядисване и лакиране на мебелни детайли, също последно поколение оборудване за мебелната промишленост, следва да се отбележат две основни технически характеристики:

 • Система за детекция формата на детайла и точното й възпроизводство при боядисване и лакиране, водеща до намаляване на употребата на боя и лак
 • Механика извън полето на боядисване/лакиране, също водеща до намаляване на употребата на боя и лак.

От „ГУРЦОВ“ ООД акцентират, че имено комбинацията от посочените специфични технически характеристики на двете машини на практика опосредстват технологията на процесната иновация. По същество чрез нея нанасянето на боя, лак и грунд, което до момента се осъществяваше на ръка, става изцяло автоматизирано и с точно необходимите дозировки. А съкращаването на ръчния труд в тези операции достига до 90%, което води до повишаване в пъти скоростта на производство. Основните крайни резултати, имащи пряко отношение към производствения процес и икономическите резултати са:

 • Значително намаляване на използваното количество боя, грунд и лак за единица продукция;
 • Съкращаване до минимум времето за боядисване, грундиране и лакиране на единица продукция;
 • Свеждане до минимум количеството дефектно грундирани, боядисани и лакирани детайли, което ще доведе до избягване на необходимостта от премахване на дефектното покритие и повторно грундиране, боядисване и лакиране;
 • Намаляване на количеството генерирани отпадъци, произлизащи от премахване на дефектно покритие, отпадъци от пулверизирани грунд, боя и лак извън детайлите;
 • Напълно елиминиране на използването на импрегнатор и на катализатори като спомагателни материали. Причината за това е, че чрез новите технологии на производство се гарантира равномерно външно покритие с търсената дебелина, което предотвратява възможността от навлизане на влага и други агенти в обработваните плоскости.
 • С намаленото количество суровини на единица продукция, с елиминирането от производствения процес на импрегнатор и на катализатори като спомагателни материали, ще намалее значително количеството отпадъци от опаковки на единица продукция.
 • Постигне постоянно високо качество на покритието боя, грунд и лак, което ще осигури константно високо качество на крайната продукция;
 • Намаляване на отделяното количество вредни емисии от пулверизиран грунд, боя и лак в атмосферата;

Ръководството и служителите на „ГУРЦОВ“ ООД са убедени, че внедрената по проекта производствена (процесна) иновация за ресурсна ефективност, ще разшири производствения капацитет на предприятието и ще повиши качеството на покритието на продуктите като основен елемент от цялостното качество на продуктите. А директен резултат от всичко това е по-големия обем производство, по-добри продукти на значително по-ниска себестойност, съответно подобрена конкурентоспособност на предприятието. Важно е да се отбележи, че чрез реализираната процесна иновация се постига едно ново ниво на екологосъобразност в производството на фирмата, което е приоритет в дългосрочния план за развитие на „ГУРЦОВ“ ООД.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––-
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ГУРЦОВ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.